maanantai 22. marraskuuta 2021

Kunta 10 -blogi sisällysluettelo

 


Sisällysluettelo sisältää linkit postauksiin (tekstien lähde netissä olleet sivut Kunta 10:stä).

1. Kunta 10 -tutkimus pähkinänkuoressa

2. Kunta 10 tutkimus lyhyesti

3. Kunta 10 työ-osio

4. Kunta 10 työyhteisö-osio

5. Kunta 10 johtaminen

6. Kunta 10 työssä jatkaminen ja jaksaminen 

7. Kunta 10 analysointi: työ ja työyhteisö

8. Kunta 10 johtaminen analysointi

9. Kuntakymppi -tutkimuksen yhtteenvetomittarit

Kuntakympin johtaminen: kysymykset

  


Työpaikan ilmapiiriä mitattiin seuraavilla väittämillä: Työpaikallamme arvostetaan työtäni, Työpaikkamme on kannustava, Työpaikallamme ihmisiin voi todella luottaa, Työpaikallamme vallitsee avoin toverihenki, jota ilmentää keskinäinen avuliaisuus, Työpaikallamme esiintyy juoruilua ja kateutta, Työpaikallamme minuun kohdistuu syrjintää, Työpaikallamme esiintyy kiusaamista sekä  Sairauslomalla olijat leimataan helposti pinnareiksi

Sosiaalinen pääoma
Sosiaalista pääomaa työssä mitattiin seuraavilla väittämillä: Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa
Asenteemme on: ”Toimimme yhdessä”, Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty, Työyksikön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita, Ottavatko työyksikkösi jäsenet työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen? Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti, Esimieheni kunnioittaa työntekijän oikeuksia sekä  Esimieheeni voi luottaa

Itse syrjinnän kohteena, kysymys Esiintyykö työpaikallasi syrjintää seuraavista syistä? Jos esiintyy, niin onko syrjintäkohdistunut sinuun?  iän, sukupuolen, koulutuksen, mielipiteen, aseman perusteella, Vastaavasti kysyttiin samaa myös koko työyhteisön kannalta.

Itse työpaikkakiusaamisen kohteena selvittyy kysymyksellä: Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostusta. Oletko itse ollut tällaisen kiusaamisen kohteena viimeisen 12 kk:n aikana?

Esimiehen tukea mitattiin seuraavilla väittämillä: · Esimieheni tukee ja rohkaisee minua, Esimieheni palkitsee hyvistä työsuorituksista, · Esimieheni luottaa työntekijöihinsä sekä  Esimieheni kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssä

Kohtelun oikeudenmukaisuutta mitattiin seuraavilla väittämillä:
Esimieheni kuuntelee alaistensa mielipiteitä tärkeissä asioissa
Esimieheni henkilökohtaiset mieltymykset eivät vaikuta häiritsevästi hänen päätöksiinsä
Esimieheni tiedottaa riittävän ajoissa tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista
Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti
Esimieheni kunnioittaa työntekijän oikeuksia
Esimieheeni voi luottaa

Päätökset tehdään oikean tiedon perusteella
Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään koskevissa asioissa
Kaikki asianosaiset ovat edustettuina päätöksiä tehtäessä
Tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia (säännöt ovat kaikille samat)
Epäonnistuneet päätökset voidaan purkaa tai niitä voidaan muuttaa
Päätösten vaikutuksia seurataan ja niistä tiedotetaan
Päätösten perusteista saa halutessaan lisätietoa

Kehityskeskustelusta tiedusteltiin vastaajalta kysymyksellä: Oletko käynyt esimiehesi kanssa kahdenkeskisen kehityskeskustelun tai tulos- ja kehityskeskustelun viimeisen 12 kuukauden aikana?Kehityskeskustelun hyödyllisyyttä tiedusteltiin kehityskeskustelun käyneiltä jatkokysymyksellä
Millaisena hän on kokenut käymänsä keskustelun oman työnsä ja siinä kehittymisen kannalta?
Asetettiinko uusia selkeitä tavoitteita työlle?
Käsiteltiinkö kehittymismahdollisuuksia?
Käsiteltiinkö minun ja esimiehen välistä yhteistyötä?
Olisko mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun.
Lisäksi kysytään odotuksia työssä, ja tehtiinkö henkilökohtainen kehityssuunnitelma.
 
Täydennyskoulutuksen riittävyydestä kysyttiin.


Kuntakymppikyselyn analysointi: työ ja työyhteisö

 


Kuntakymppi kyselyssä on vakiokysymykset, osa on taustakysymyksiä, joita verrataan muihin rekistereihin. (Kunta10-tutkimuksen tietosuojailmoitus on TÄÄLLÄ

Kyselyssä raportoidaan esimerkiksi Työpaineet, ja ainakin 2015 se raportoitiin koostuvan seuraavista kysymyksistä
-Minun on oltava nopea työssäni
-Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa
-Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää
-Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi
-Työni on erittäin kiivastahtista.
Työpaineissa iso arvo on huonompi, kuin pieni arvo.

Vastaavasti Työn hallintaa mitattiin kysymyksillä:
Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni
Työni edellyttää minulta luovuutta
Työni vaatii, että opin uusia asioita
Työhöni kuuluu paljon samanlaisina toistuvia tehtäviä
Minulla on paljon omiin töihini liittyvää sananvaltaa
Työni vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja
Työssäni saan tehdä paljon erilaisia asioita
Minulla on mahdollisuus kehittää minulle ominaisia erityiskykyjäni
Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni.
Työn hallinta paranee kun arvo kasvaa.

Työhön panostamista mitattiin seuraavilla väittämillä:
Koen jatkuvia aikapaineita työmäärän vuoksi
Koen työssäni paljon keskeytyksiä ja häiriöitä
Työni on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosien aikana.

Työn epävarmuutta kysellään irtisanomisten ja lomautusten kautta.

Työssä tapahtuneita muutoksia ja niiiden luonnetta kysellään suhteellisen suoraan.

Työhön panostamista mitattiin seuraavilla väittämillä: Koen jatkuvia aikapaineita työmäärän vuoksi, Koen työssäni paljon keskeytyksiä ja häiriöitä sekä  Työni on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosien aikana. 

Väkivalta- ja uhkatilanteet asiakkailta kysytään eri tyypeittäin, tavaroiden heittely, sanalliset uhkaukset, väkivaltatilanteet. Myös aseella uhkailua kysyttiin.

Työyhteisötaidot: Auttaminen ja huomaavaisuus koostuivat seuraavista väitteistä: Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa, Tietoa todella pyritään jakamaan työyksikön sisällä, Asenteemme on: ”Toimimme yhdessä”, Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty.

Työyhteisötaidot: Innovatiivisuus kysyttiin seuraavilla väittämillä: Työyhteisön jäsenet etsivät kaiken aikaa uusia tuoreita tapoja tarkastella työn ongelmia, Työyhteisössä käytetään aikaa uusien ideoiden kehittelyyn, Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita.

Työyhteisötaidot: Tavoitteellisuutta mitattiin seuraavilla kysymyksillä: Uskotko, että työyksikön jäsenet täysin ymmärtävät työyhteisön tavoitteet?  Kannatatko työyksikkösi tavoitteita? Uskotko, että työyksikkösi tavoitteet ovat saavutettavissa?  Uskotko tavoitteiden olevan hyödyllisiä?

Työyhteisötaidot: Kehittäminen mitattiin seuraavilla kysymyksillä: Onko työyksikkönne jäsenillä valmiutta asettaa kyseenalaiseksi työyhteisön tekemän työn perusteet?  Kiinnitättekö huomiota toimintanne heikkoihin kohtiin parantaaksenne työskentelyänne? Ottavatko työyksikkösi jäsenet työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen?

Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle koostui väittämistä: Meillä työntekijät antavat esimiehelle aktiivisesti tietoa työhön liittyvistä asioista, Meidän työyhteisössämme nähdään, että työntekijät vaikuttavat omalla toiminnallaan. 


Kuntakymppikyselyn yhteenvetomittarit

 


Työnantajan suosittelua, ja työssäjatkamista kysellään suoraan.

Yhteenveto Työ-mittareista muodostuu seuraavista muuttujista: Työaikojen hallinta,  Työn hallinta,  Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän, Työn palkitsevuus, Työhön panostusta paljon, palkitsevuutta vähän, Työn epävarmuus sekä  Muutokset työssä: laatu / ei vaikutusmahdollisuuksia.

Yhteenveto Työyhteisö-mittareista muodostuu seuraavista muuttujista: auttaminen, innovatiivisuus, tavoitellisuus, kehittäminen, työyhteisön tuki esimiestyölle, sekä työpaikan ilmapiirin, sosiaalinen pääoma, itse syrjinnän kohteena, itse työpaikkakiusaamisen kohteena. Skaalataan 1 - 100.

Yhteenveto Johtamisen mittareista muodostuu seuraavista muuttujista:
Esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, päätöksen oikeudenmukaisuus, kehityskeskustelun hyödyllisyys, yksilö- tai ryhmäkehityskeskustelun käyminen sekä täydennyskoulutus riittävä.

TYÖSSÄ JATKAMISEN mittarit muodostuu:
Halu jatkaa omassa työssä, uskoo jatkavansa eläkeikään saakka, harkinnut työnantajan vaihtamista ja työnantajan suositteleminen

Kunta10 -kokonaissijoitus
TYÖ-mittarit (1 - 100), jossa 1 on huonoin ja 100 paras.
TYÖYHTEISÖ-mittari (1 - 100)
JOHTAMISEN mittarit (1-100)
Kokonaissijoitus on näiden kolmen aritmeettinen keskiarvo.

perjantai 23. huhtikuuta 2021

Kuntakymppitutkimus lyhyesti esiteltynä

 


Kunta10-tutkimus on Työterveyslaitoksen järjestämä tutkimus suurimmat kunnat käyttävät sitä.


Työterveyslaitoksen -sivuilla esitellään tutkimusta: "Tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin".

Kunta10:ssä ovat mukana isot kaupungit Espoo, Helsinki, Tampere ja Turku, Vantaa ja Oulu ja näiden kuusi yli 100 000 asukkaan kaupunkia ja niiden lähellä olevia kaupunkeja. Kohderyhmä on miltei 100 000 kuntatyöntekijää. "joten tutkimus tuottaa valtakunnallisesti tärkeää tietoa".

Kyselyyn työpaikoilla kannustetaan vastaamaan. Mitä useampi vastaa, sitä kattavammat tulokset ovat.

Työpaikalle asti raportoidaan tulokset, paljonko kyselyyn on vastattu ja muut tulokset on jaettu otsikoiden alle työ, työyhteisö ja johtaminen.


Työ-osiossa saadaan tuloksia, kuinka hyvin työntekijät pystyvät hallitsemaan työaikojaan, paljonko on työpaineita, onko työn hallintaa, paljonko panostaa töihin, onko työ palkitsevaa, onko työ epävarmaa,

Muutoksia töissä kartoitetaan, ovatko ne suuria, minkälaatuisia.

Kysellään myös väkivaltaa asiakkailta: tavaroiden heittelemistä, henkistä, lyömistä ja potkimista, aseella uhkaamista


Työyhteisön alla työyhteisötaidot kuten auttaminen ja huomaavaisuus, innovatiivisuus, tavoitteellisuus, kehittäminen, työyhteisön tuki esimiehelle, kehittäminen.


Tärkeitä tuloksia ovat työpaikan ilmapiiri ja sosiaalinen pääoma sekä paljonko on työhyvinvointitoimintaa.

Syrjintätuloksia on paljon, syrjitäänkö itseä. Syrjitäänkö iän, sukupuolen, koulutuksen, mielipiteen, tai aseman perusteella, onko työpaikkakiusaamisen tai väkivallan kohteena.


Johtamisessa tulokset saadaan esimiestuesta ja päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta.

Kehityskeskustelujen käymisestä saadaan kattavat tulokset, ovatko ne hyödyllisiä.
Sisällöstä saadaan vastaukset tavoitteiden toteutumiseen, uudet tavoitteet, kehittymismahdollisuudet, yhteistyö, mielipiteen ilmaisumahdollisuus, odotukset työssä, kehittymissuunnitelma.


Ryhmäkehityskeskustelun käymisestä kysellään.

Onko täydennyskoulutus riittävää?


Työssä jatkaminen kiinnostaa ja saadaan vastauksia, haluaako jatkaa omassa työssä eläkeikään asti.
Onko vastaaja harkinnut eläkkeelle jäämistä, onko harkinnut työnantajan vaihtamista.

Suositteleeko työnantajaa on myös mittauksessa mukana.

Kunta 10-kysely tulee sähköpostiin, tai linkki siihen tulee. Työajalla saa vastata kyselyihin. Esimiehet motivoivat työntekijöitä vastaamaan. Kyselyn järjestäjät motivoivat esimiehiä siihen, että motivoisivat työntekijöitä vastaamaan.

Kysely antaa vastauksia myös onko Kunta 10 tuloksia käsitelty työpaikalla, onko niiden pohjalta tehty suunnitelmia, onko tehty toimenpiteitä ja onko niistä raportoitu.


Lopuksi on ikävä tai mukava ranking-osuus eli miten yksikkö sijoittuu kaikkien Kunta10-kyselyiden joukossa.

Lisäksi tuloskoosteessa on punattu ne kohdat jotka ovat työyhteisössä alhaisia ja vihreällä ne, jossa ollaan erityisen hyviä.

Kunta10-tulokset käsitellään, mietitään kehittämiskohteita, pannaan ne toimeksi ja raportoidaan.

Minusta kannattaa vertailla positiivisessa hengessä. Jos keskustelu menee syyllistämisen kautta, helposti työyhteisöjen esimiehiä aletaan syyllistää. Kun jotakin syyllistetään, syyllistämisen kierre syvenee, ja menee alas ylös organisaatiossa.

Väitöskirjatasolla on havaittu, että sosiaalinen pääoma työssä parantaa terveyttä, joten tällaisenaan kysely on hyvä apu työhyvinvoinnille.

Taustamuuttujia kysytään myös, eli Kunta10-kyselyssä kysytään pituutta, painoa, paljonko nukkuu vuorokaudessa, onko nukahtamisvaikeuksia, öisin heräilyä, paljonko liikkuu, puolison ammattia, sitä, että hoitaako jotakin omaista ja montako tuntia päivässä. Lisäksi kysytään muistaakseni kuinka paljon käyttää alkoholia ja onko polttanut tupakkaa, onko lopettanut tupakoinnin ...

Näitä ei raportoida kunnille, vaan ne jäävät ilmeisesti kyselyn taustamuuttujiksi.

maanantai 22. helmikuuta 2021

Kunta 10 -tutkimus pähkinänkuoressa

 

Tietoja Kunta 10 -tutkimuksesta lähde tutkimus pähkinänkuoressa.

Kyselyn tarkoitus on toimiva työyhteisö (lähde täällä)

Yhteinen päämäärä ja tavoite sekä selkeä työn- ja vastuunjako: 
*jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan työssä. 
*Toimintatavat on sovittu yhdessä ja päätöksenteko on läpinäkyvää. 
*Mahdolliset ristiriidat otetaan nopeasti käsittelyyn. 
*Hyvässä työyhteisössä esimiestyö on oikeudenmukaista ja tasapuolista.

Hyvän johtamisen kriteerit 
*luottamus ja arvostus,
*yhteistyö ja verkostot,
*monimuotoisuus ja yksilöllisyys,
*osaaminen ja kehittyminen
*uudistuminen ja osallisuus.

Tarkemmin täällä

Kysely toistetaan joka toinen vuosi, ja kuten yläkuvan kartassa näkyy siinä on suurimmat kaupungit ja niiden lähellä levia kaupunkeja: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat.


keskiviikko 10. helmikuuta 2021

Kunta10 työssäjatkaminen ja jaksaminen

 


Työssäjatkamisen asiat

Uskoo jatkavansa eläkeikään saakka

On harkinnut eläkkeelle jäämistä

On harkinnut työnantajan vaihtamista

Suosittelisi työnantajaa ystävilleen


Miten jaksamista tukisimme parhaiten?


Kunta 10 -blogi sisällysluettelo

  Sisällysluettelo sisältää linkit postauksiin (tekstien lähde netissä olleet sivut Kunta 10:stä). 1. Kunta 10 -tutkimus pähkinänkuoressa 2...